Wacht a.u.b...

Verder winkelen
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Naar winkelwagen

Algemene voorwaarden L.C.G. Malmberg B.V.

Gevestigd aan de Magistratenlaan 138 te (5223 MB) ‘s-Hertogenbosch

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 16026989

Algemene voorwaarden afdrukken

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, zowel in meervoud als in enkelvoud, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Malmberg de gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid L.C.G. Malmberg B.V., gevestigd aan de Magistratenlaan 138 te (5223 MB) ‘s-Hertogenbosch, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 16026989;
Consument de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Malmberg;
Applicatie de door Malmberg ontwikkelde en/of aangeboden computerprogramma’s die bedoeld zijn voor eindgebruikers, waaronder het door Malmberg ontwikkelde leersysteem en de (toegangs)beveiliging daarvan;
Dag kalenderdag;
Digitaal (studie)-materiaal al het door Malmberg aangeboden en geleverde (studie)-materiaal in digitale vorm;
Fysiek (studie)-materiaal al het door Malmberg aangeboden en geleverde( studie)-materiaal in fysieke vorm;
Licentie het door Malmberg aan de consument verstrekte gebruiksrecht ten aanzien van het digitale (studie)-materiaal;
Activeringscode door Malmberg aan de consument toegezonden cijfer- en getallenreeks, waarmee de consument de afgegeven licentie kan activeren;
Licentieperiode de periode tijdens welke de consument recht heeft het digitale (studie)-materiaal te gebruiken;
Product al het door Malmberg aangeboden (studie)-materiaal, zowel in digitale als in fysieke vorm, alsmede de door Malmberg aan de consument toegezonden activeringscode.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Malmberg, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. De privacy statements van Malmberg, zoals gepubliceerd op de corporate website van Malmberg, maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Malmberg uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Wanneer door Malmberg gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De consument kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Malmberg de onderhavige voorwaarden toepast.
 5. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Malmberg, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 6. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Malmberg in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Malmberg vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 7. De consument met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met Malmberg gesloten overeenkomst in te stemmen.
 8. Malmberg behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment eenzijdig te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden voor overeenkomsten die tot stand zijn gekomen voorafgaand aan de wijziging. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien (14) dagen na schriftelijke kennisgeving van die wijziging aan de consument. Indien de Consument  niet instemt met de wijziging, heeft elk der partijen het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt.
 9. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de consument en Malmberg gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Malmberg eerst dan tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij door Malmberg gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Malmberg onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Malmberg is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. De orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de consument daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 4. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Malmberg slechts, indien deze door Malmberg schriftelijk binnen twintig (20) dagen zijn bevestigd en de consument daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.
 5. Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.

Artikel 4. Levering van (studie)-materiaal

 1. Levering van fysiek (studie)-materiaal geschiedt aan het door de consument opgegeven afleveradres. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 2. De levering van digitaal (studie)-materiaal geschiedt door het online ter beschikking stellen, het (digitaal) toesturen of het ter download ter beschikking stellen van het digitale (studie)-materiaal op een vooraf aan de consument kenbaar gemaakte wijze en bestandstype.
 3. Indien Malmberg gegevens behoeft van de consument in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument alle benodigde gegevens in de door Malmberg gewenste vorm en bestandstype aan Malmberg ter beschikking heeft gesteld.
 4. Op voorraad zijnde producten worden door Malmberg in beginsel binnen zeven (7) dagen verstuurd. Malmberg zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch ten minste binnen dertig (30) dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht Malmberg de betaling inmiddels ontvangen hebben, dan zal Malmberg per ommegaande de gedane betaling terugstorten.
 5. Indien Malmberg een termijn voor levering of de uitvoering van de overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de consument Malmberg derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Malmberg dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 5. Licenties

 1. Tegen betaling van een door Malmberg vastgestelde vergoeding verstrekt Malmberg aan de consument een licentie, welke licentie recht geeft op toegang tot het in het aanbod omschreven online ter beschikking gestelde (studie)-materiaal. Een licentie kan ook gratis door Malmberg worden verstrekt.
 2. Voordat de consument toegang verkrijgt tot het online door Malmberg ter beschikking gestelde (studie)-materiaal ten aanzien waarvan door Malmberg een licentie werd afgegeven, dient de consument de licentie te activeren. Het activeren van de licentie geschiedt door 1 van de volgende mogelijkheden (afhankelijk van product en uitleverkeuze school)
  1. Het invoeren van de activeringscode in de applicatie;
  2. Klikken van de URL naar het aangekochte product :
   1. vanuit het door de school gekozen portaal;
   2. vanuit de MBO startpagina (startmalmbergmbo.nl)
   3. vanuit de VO startpagina (inloggenvo.malmberg.nl)
  3. Klikken van de URL in de e-mail;
 3. Licenties worden door Malmberg langs digitale weg (activeringscode of URL per e-mail) verstrekt ofwel verstrekt in de vorm van een activeringscode die per schrijvende post en in een gesloten enveloppe aan de consument wordt toegezonden. Daarnaast is het mogelijk dat een licentie in de vorm van een persoonlijk tegoed op het unieke ID van de consument wordt gekoppeld
 4. Na ommekomst van de overeengekomen licentieperiode, het aantal inlogmomenten of de einddatum eindigt het gebruiksrecht van de consument met betrekking tot het (studie)-materiaal waarop de licentie betrekking heeft. De consument heeft vanaf dat moment geen toegang meer tot het betreffende (studie)-materiaal in de applicatie. Het is niet mogelijk om een eenmaal geactiveerde licentie (tussentijds) op te zeggen.
 5. Indien de consument na het eindigen van de licentie wederom toegang tot het online ter beschikking gestelde (studie)-materiaal wenst te verkrijgen, dient de consument hiertoe een nieuwe licentie bij Malmberg af te nemen.
 6. De activeringscode luidt aan toonder. Het is de consument toegestaan de activeringscode aan een derde over te dragen of ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van Malmberg.
 7. Tegoed dat aan de unieke ID van de consument wordt toegevoegd, is persoonsgebonden en kan niet op een derde worden overgedragen.
 8. Door Malmberg afgegeven licenties kunnen door de consument niet tussentijds worden opgezegd of beëindigd.

Artikel 6. Bedenktijd en ontbinding

 1. De consument heeft het recht de met Malmberg gesloten overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het product te ontbinden. Eventuele uitzonderingen op het retourrecht zullen door Malmberg duidelijk in het aanbod worden vermeld.
 2. Indien de consument gebruik wenst te maken van het recht om de overeenkomst in gevolge het eerste lid van dit artikel te ontbinden, kan de consument dit recht uitsluitend inroepen door Malmberg binnen een termijn van veertien (14) dagen na de totstandkoming van de overeenkomst per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen. Voorts zal de consument het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Malmberg retourneren, conform de door Malmberg verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Door Malmberg aan de consument toegezonden enveloppen waarin zich de activeringscode bevindt, dienen ongeopend aan Malmberg te worden geretourneerd. De consument kan geen gebruik maken van het recht om de overeenkomst in gevolge het eerste lid van dit artikel te ontbinden, indien de consument de enveloppe met daarin de activeringscode in de tussentijd heeft geopend of wanneer de (digitaal) toegezonden activeringscode is geactiveerd.
 4. Zodra de overeenkomst door de consument in gevolge het eerste lid van dit artikel wordt ontbonden, eindigt daarmee het recht van de consument om nog langer gebruik te maken van de in eigendom overgedragen producten, waaronder de afgegeven licentie. De consument zal het (verdere) gebruik daarvan onmiddellijk staken c.q. ongedaan maken, alsmede eventuele digitale bestanden van de werken van zijn systemen verwijderen.
 5. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending en verpakking voor zijn rekening, tenzij Malmberg uitdrukkelijk vermeldt dat zij deze kosten voor haar rekening zal nemen.
 6. Indien de overeenkomst door de consument in gevolge het eerste lid van dit artikel wordt ontbonden, zal Malmberg het eventueel reeds door de consument betaalde bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen terugbetalen.

Artikel 7. Prijswijzigingen

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten in deze overeenkomst niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan, indien:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 8. Facturatie en betaling

 1. Betaling van verschuldigde bedragen geschiedt in één keer vooraf door middel van een van te voren door Malmberg aangegeven wijze. Zodra het betalingsproces is doorlopen en betaling heeft plaatsgevonden, vindt er geen restitutie van betaalde bedragen meer plaats, behoudens en voor zover Malmberg hiertoe op grond van de onderhavige voorwaarden of een dwingend rechtelijke bepaling of rechterlijke uitspraak gehouden is.
 2. Alle online betalingen op de website van Malmberg lopen via een door Malmberg aangewezen Payment Service Provider. Malmberg neemt alle redelijkerwijs noodzakelijke (voorzorgs-)maatregelen om de veiligheid van de aangeboden betaalmethode zo goed mogelijk te waarborgen. Desondanks aanvaardt Malmberg geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of verlies welke het gevolg is van een schending van/inbreuk op de veiligheid/beveiliging van het aangeboden betaalsysteem of (fouten in de software van) de Payment Service Provider. Dit is slechts anders indien deze schade en/of dit verlies het directe gevolg is van een ernstige fout van Malmberg of haar werknemers. In dit verband vrijwaart de consument Malmberg voor iedere aanspraak ter zake.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Malmberg stelt zich het adequaat functioneren van haar website en de achterliggende systemen ten doel en streeft hierbij naar maximale beschikbaarheid en bereikbaarheid. Malmberg staat er echter niet voor in dat haar website of de achterliggende systemen altijd storingsvrij en volcontinu functioneren. Malmberg wijst er in dit verband op dat zij hierbij afhankelijk is van derden. Malmberg is dan ook niet aansprakelijk in geval externe oorzaken aan het functioneren van haar website of de achterliggende systemen in de weg staan, ook is Malmberg in dat geval niet gehouden tot enige restitutie of schadevergoeding.
 2. Malmberg neemt alle redelijkerwijs noodzakelijke (voorzorgs-)maatregelen om de veiligheid van haar website en de achterliggende systemen zo goed mogelijk te waarborgen. Onderdeel hiervan is de beveiligde opslag van (persoons)gegevens. De consument blijft zelf verantwoordelijk voor de (beveiliging van) informatie welke zij via het internet verstuurt. Hierdoor is Malmberg (ongeacht wie hiervoor verantwoordelijk is) dan ook niet aansprakelijk voor schade en/of verlies welke het gevolg is van een schending van of inbreuk op de veiligheid of beveiliging van de website van Malmberg, de achterliggende systemen of door Malmberg opgeslagen (persoons)gegevens. Dit is slechts anders indien deze schade of dit verlies het directe gevolg is van een ernstige fout van Malmberg of haar werknemers. De consument vrijwaart Malmberg voor iedere aanspraak welke het gevolg is of kan zijn van een schending van of inbreuk op de veiligheid of beveiliging van de website van Malmberg, de achterliggende systemen of door Malmberg opgeslagen (persoons)gegevens.
 3. Malmberg is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud of het opheffen van storingen haar website en de achterliggende systemen tijdelijk buiten gebruik te stellen, zonder daarbij schadeplichtig te zijn. Malmberg zal een eventuele buiten gebruik stelling tijdig aan de consument melden.
 4. Malmberg kan niet garanderen dat:
  1. haar website aan alle eisen en wensen van de consument voldoet;
  2. haar website te allen tijde storingsvrij, veilig en foutloos is;
  3. mogelijke fouten in software of programmacode gecorrigeerd (kunnen) worden.
 5. In het communicatieverkeer tussen de consument en Malmberg is Malmberg op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, vertragingen of niet overkomen van boodschappen dan wel onduidelijke mededelingen veroorzaakt door het gebruik van de website van Malmberg.
 6. Malmberg zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor elke vorm van schade, direct of indirect, op enige wijze ontstaan door of voortvloeiend uit:
  1. het gebruik van de website van Malmberg;
  2. softwarefouten in de website van Malmberg, daaronder mede begrepen fouten in digitaal aangeboden (studie)-materiaal;
  3. ontoegankelijkheid tot de website van Malmberg, wegens technische oorzaken, foutief verstrekte URL of niet functionerend e-mailadres van de consument;
  4. onderhoud en calamiteiten;
  5. onjuiste, onvolledige of niet actuele inhoud van de website;
  6. de eventuele gevolgen van het handelen op grond van op de website vermelde inhoud;
  7. ongeautoriseerde toegang tot of het onrechtmatig gebruik van de website of systemen van Malmberg door derden;
  8. het onverhoopt kwijtraken van informatie of gegevens van de consument;
  9. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de applicatie van Malmberg of de door Malmberg, al of niet door middel van een licentie, aangeboden en geleverde producten, blijven eigendom van Malmberg.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op de overeenkomst met Malmberg waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De consument dient zich met klachten over de diensten of producten te wenden tot Malmberg: malmberg@malmberg.nl. Uiterlijk binnen dertig (30) dagen zal Malmberg op een klacht van de consument reageren.
 3. Indien de consument van mening is dat Malmberg de klacht naar tevredenheid heeft afgehandeld, dan kan de consument – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – zijn klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Indien de consument (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan de consument terugbetaald.
 4. Bovenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 5. Geschillen tussen de consument en Malmberg over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Malmberg te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als door Malmberg worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.
 6. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Malmberg heeft voorgelegd.
 7. Uiterlijk drie (3) maanden nadat de klacht aan Malmberg is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 8. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Malmberg aan deze keuze gebonden. Wanneer Malmberg dat wil doen, zal de consument binnen vijf (5) weken na een daartoe door het bedrijf schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Malmberg de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is Malmberg gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 9. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

  Versie mei 2018
Terug naar boven